برنامه‌ی بودجه بندی آزمون‌ های چندمرحله ای دوره نظری در سال تحصیلی 92-91    سال اول دبیرستان

تاریخ آزمون

نام درس

محتوای آزمون

تعداد پرسش

 

15/9/1391

ادبیات و زبان فارسی (1)

ادبیات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 6

زبان فارسی : درس 1 تا انتهای درس 8

15

عربی (1)

درس 1 و 2

10

دین و زندگی (1)

درس 1 تا انتهای درس 4

10

زبان انگلیسی (1)

دروس 1 و 2 و واژگان درس 3

10

ریاضیات (1)

از ابتدای کتاب تا ابتدای توان صفر و توان منفی

15

فیزیک (1)

از ابتدای کتاب تا ابتدای رسانش گرما

15

شیمی (1)

بخش 1 تا ابتدای تأمین آب آشامیدنی

15

علوم زیستی و بهداشت

فصل 1 تا انتهای فصل 3

15

 

7/12/1391

ادبیات و زبان فارسی (1)

ادبیات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 13

زبان فارسی : درس 1 تا انتهای درس 8

15

عربی (1)

درس 1 تا پایان درس 6

10

دین و زندگی (1)

درس 1 تا پایان درس 10

10

زبان انگلیسی (1)

درس 1 تا پایان درس 5 و واژگان درس 6

10

ریاضیات (1)

از ابتدای کتاب تا ابتدای معادله‌ی خط

15

فیزیک (1)

از ابتدای کتاب تا ابتدای کانون

15

شیمی (1)

بخش 1 و 2

15

علوم زیستی و بهداشت

فصل 1 تا پایان فصل 5

15

10/02/1392

ادبیات و زبان فارسی (1)

90 درصد کتاب

15

عربی (1)

90 درصد کتاب

10

دین و زندگی (1)

90 درصد کتاب

10

زبان انگلیسی (1)

90 درصد کتاب

10

ریاضیات (1)

90 درصد کتاب

15

فیزیک (1)

90 درصد کتاب

15

شیمی (1)

90 درصد کتاب

15

علوم زیستی و بهداشت

90 درصد کتاب

15


برنامه‌ی بودجه بندی آزمون‌ های چندمرحله ای دوره نظری در سال تحصیلی 92-91

سال دوم رشته ریاضی فیزیک

تاریخ آزمون

نام درس

محتوای آزمون

تعداد پرسش

 

15/9/1391

ادبیات و زبان فارسی (2)

ادبیات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 4

زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 6

15

عربی (2)

درس های 1 و 2

15

دین و زندگی (2)

درس 1 تا انتهای درس4

15

زبان انگلیسی (2)

درس های 1 و 2

15

ریاضیات (2)

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای ‹‹بازه››

15

هندسه (1)

فصل 1

10

فیزیک (2)

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای ‹‹حرکت بر خط راست با شتاب ثابت››

20

شیمی (2)

بخش 1 و 2 تا ابتدای ویژگی‌های گروهی عنصرها

20

 

7/12/1391

ادبیات و زبان فارسی (2)

ادبیات فارسی: درس 1 تا پایان درس 14

زبان فارسی: درس 1 تا پایان درس 18

15

عربی (2)

درس 1 تا پایان درس 6 و ترجمه‌ی درس 7

15

دین و زندگی (2)

درس 1 تا پایان درس 10

15

زبان انگلیسی (2)

درس 1 تا پایان درس 17

15

ریاضیات (2)

درس 1 تا پایان درس 4

15

هندسه (1)

فصل 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای پاره خط متناسب در دوره مثلث متشابه

10

فیزیک (2)

فصل 1 تا پایان فصل 4

20

شیمی (2)

بخش‌های 1 و 2 و 3

20

10/02/1392

ادبیات و زبان فارسی (2)

90 درصد کتاب

15

عربی (2)

90 درصد کتاب

15

دین و زندگی (2)

90 درصد کتاب

15

زبان انگلیسی (2)

90 درصد کتاب

15

ریاضیات (2)

90 درصد کتاب

15

هندسه (1)

90 درصد کتاب

10

فیزیک (2)

90 درصد کتاب

20

شیمی (2)

90 درصد کتاب

20

برنامه‌ی بودجه بندی آزمون‌ های چندمرحله ای دوره نظری در سال تحصیلی 92-91

سال دوم رشته علوم تجربی

تاریخ آزمون

نام درس

محتوای آزمون

تعداد پرسش

 

15/9/1391

ادبیات و زبان فارسی (2)

ادبیات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 4

زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 6

15

عربی (2)

درس های 1 و 2

15

دین و زندگی (2)

درس 1 تا انتهای درس 4

15

زبان انگلیسی (2)

درس های 1 و 2

15

ریاضیات (2)

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای ‹‹بازه››

15

هندسه (1)

فصل 1

10

زیست شناسی و آزمایشگاه (1)

فصل های 1 و 2

15

فیزیک (2)

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای ‹‹حرکت بر خط راست با شتاب››

15

شیمی (2)

بخش 1 و بخش 2 تا ابتدای ‹‹ویژگی های گروهی عنصرها››

15

 

7/12/1391

ادبیات و زبان فارسی (2)

ادبیات فارسی: درس 1 تا پایان درس 14

زبان فارسی: درس 1 تا پایان درس 18

15

عربی (2)

درس 1 تا پایان درس 6 و ترجمه‌ی درس 7

15

دین و زندگی (2)

درس 1 تا پایان درس 10

15

زبان انگلیسی (2)

درس 1 تا پایان درس 5 و واژگان درس 6

15

ریاضیات (2)

فصل 1 تا پایان فصل 4

15

هندسه (1)

فصل 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای پاره خط متناسب در دو مثلث متشابه

10

زیست شناسی و آزمایشگاه (1)

درس 1 تا پایان درس 5 و درس 6 تا ابتدای گردش خون در مویرگ‌ها

15

فیزیک (2)

فصل 1 تا پایان فصل 4

15

شیمی (2)

بخش های 1 و 2 و 3

15

10/02/1392

ادبیات و زبان فارسی (2)

90 درصد کتاب

15

عربی (2)

90 درصد کتاب

15

دین و زندگی (2)

90 درصد کتاب

15

زبان انگلیسی (2)

90 درصد کتاب

15

ریاضیات (2)

90 درصد کتاب

15

هندسه (1)

90 درصد کتاب

10

زیست شناسی و آزمایشگاه (1)

90 درصد کتاب

15

فیزیک (2)

90 درصد کتاب

15

شیمی (2)

90 درصد کتاب

15

برنامه‌ی بودجه بندی آزمون‌ های چندمرحله ای دوره نظری در سال تحصیلی 92-91

سال دوم رشته علوم انسانی

 

تاریخ آزمون

نام درس

محتوای آزمون

تعداد پرسش

 

15/9/1391

زبان فارسی (2)

ادبیات فارسی 2

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

درس 1 تا انتهای درس 13

درس 1 تا انتهای درس 9

درس 1 تا انتهای درس 8

 

20

عربی (2)

درس 1 تا پایان درس 5

15

دین و زندگی (2)

درس 1 تا پایان درس 5

15

زبان انگلیسی (2)

درس 1 و 2 و واژگان درس 3

15

جغرافیا (1)

درس 1 تا پایان درس 4

15

تاریخ ایران و جهان (1)

درس 1 تا پایان درس 7

15

جامعه شناسی (1)

فصل 1 درس 1 تا پایان درس 5

10

اقتصاد

بخش های 1 و 2

10

آمار و مدل‌سازی

فصل 1 تا انتهای فصل 4

15

 

7/12/1391

زبان فارسی (2)

ادبیات فارسی 2

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

درس 1 تا انتهای درس 18

درس 1 تا انتهای درس 14

درس 1 تا انتهای درس 15

 

20

عربی (2)

درس 1 تا پایان درس 10

15

دین و زندگی (2)

درس 1 تا پایان درس 10

15

زبان انگلیسی (2)

درس 1 تا پایان درس 5 و واژگان درس 6

15

جغرافیا (1)

درس 1 تا پایان درس 11

15

تاریخ ایران و جهان (1)

درس 1 تا پایان درس 13

15

جامعه شناسی (1)

فصل 1 و فصل 2 تا پایان درس 12

10

اقتصاد

بخش های اول و دوم و سوم و بخش چهارم فصل های 1 و 2

10

آمار و مدل‌سازی

فصل 1 تا پایان فصل 6

15

10/02/1392

زبان فارسی (2)

ادبیات فارسی 2

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

90 درصد کتاب

 

20

عربی (2)

90 درصد کتاب

15

دین و زندگی (2)

90 درصد کتاب

15

زبان انگلیسی (2)

90 درصد کتاب

15

جغرافیا (1)

90 درصد کتاب

15

تاریخ ایران و جهان (1)

90 درصد کتاب

15

جامعه شناسی (1)

90 درصد کتاب

10

اقتصاد

90 درصد کتاب

10

آمار و مدل‌سازی

90 درصد کتاب

15

برنامه‌ی بودجه بندی آزمون‌ های چندمرحله ای دوره نظری در سال تحصیلی 92-91

سال سوم رشته ریاضی فیزیک

 

تاریخ آزمون

نام درس

محتوای آزمون

تعداد پرسش

 

15/9/1391

ادبیات و زبان فارسی (3)

ادبیات فارسی: درس های 5 و 6

زبان فارسی: درس 5 تا انتهای درس 7

15

عربی (3)

دروس 1 و 2

15

دین و زندگی (3)

درس 1 تا انتهای درس 5

15

زبان انگلیسی (3)

درس های 1 و 2

15

حسابان

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای اعمال جبری روی توابع

20

جبرو احتمال

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای زیر مجموعه

15

هندسه (2)

فصل 1 و 2 تا پایان زاویه ی محاطی

15

فیزیک (3)

فصل 1 و 2 تا ابتدای انرژی پتانسیل الکتریکی

20

شیمی (3)

بخش 1 تا ابتدای واکنش دهنده محدودکننده

15

 

7/12/1391

ادبیات و زبان فارسی (3)

ادبیات فارسی: درس 1 تا پایان درس 14

زبان فارسی: درس 1 تا پایان درس 15

15

عربی (3)

درس 1 تا پایان درس 4 و ترجمه‌ی درس 5

15

دین و زندگی (3)

درس 1 تا پایان درس 9

15

زبان انگلیسی (3)

دروس 1 و 2 و 3 و واژگان درس 4

15

حسابان

فصل های 1 و 2 و 3 و فصل 4 تا ابتدای قضایای حد توابع

20

جبرو احتمال

فصل های 1 و 2 و فصل 3 تا پایان پیشامدهای تصادفی

15

هندسه (2)

فصل‌های 1 و 2 و فصل 3 تا پایان بازتاب

15

فیزیک (3)

فصل‌های 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای قانون کیرشهف

20

شیمی (3)

بخش های 1 و 2

15

10/02/1392

ادبیات و زبان فارسی (3)

90 درصد کتاب

15

عربی (3)

90 درصد کتاب

15

دین و زندگی (3)

90 درصد کتاب

15

زبان انگلیسی (3)

90 درصد کتاب

15

حسابان

90 درصد کتاب

20

جبرو احتمال

90 درصد کتاب

15

هندسه (2)

90 درصد کتاب

15

فیزیک (3)

90 درصد کتاب

20

شیمی (3)

90 درصد کتاب

15

برنامه‌ی بودجه بندی آزمون‌ های چندمرحله ای دوره نظری در سال تحصیلی 92-91

سال سوم رشته علوم تجربی

 

تاریخ آزمون

نام درس

محتوای آزمون

تعداد پرسش

 

15/9/1391

ادبیات و زبان فارسی (3)

ادبیات فارسی: درس 1 تا انتهای درس 5

زبان فارسی: درس 1 تا انتهای درس 6

15

عربی (3)

درس 1 و 2

15

دین و زندگی (3)

درس 1 تا پایان درس 5

15

زبان انگلیسی (3)

درس های 1 و 2

15

ریاضی (3)

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای روش محاسبه‌ی دامنه‌ی توابع حقیقی

15

زیست شناسی و آزمایشگاه (2)

فصل 1 و 2

20

فیزیک (3)

فصل 1

15

شیمی (3)

بخش 1 تا ابتدای واکنش دهنده محدودکننده

20

زمین شناسی

فصل های 1 و 2 و 3

15

آمار و مدل سازی

فصل 1 تا انتهای فصل 3

10

 

7/12/1391

ادبیات و زبان فارسی (3)

ادبیات فارسی: درس 1 تا پایان درس 14

زبان فارسی: درس 1 تا پایان درس 15

15

عربی (3)

درس 1 تا پایان درس 4 و ترجمه‌ی درس 5

15

دین و زندگی (3)

درس 1 تا پایان درس 9

15

زبان انگلیسی (3)

دروس 1 و 2 و 3 و واژگان درس 4

15

ریاضی (3)

فصل های 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای قضیه فشردگی

15

زیست شناسی و آزمایشگاه (2)

فصل 1 تا پایان فصل 8

20

فیزیک (3)

فصل های 1 و 2 و 3

15

شیمی (3)

بخش های 1 و 2

20

زمین شناسی

فصل 1 تا پایان فصل 6

15

آمار و مدل سازی

فصل 1 تا پایان فصل 6

10

10/02/1392

ادبیات و زبان فارسی (3)

90 درصد کتاب

15

عربی (3)

90 درصد کتاب

15

دین و زندگی (3)

90 درصد کتاب

15

زبان انگلیسی (3)

90 درصد کتاب

15

ریاضی (3)

90 درصد کتاب

15

زیست شناسی و آزمایشگاه (2)

90 درصد کتاب

20

فیزیک (3)

90 درصد کتاب

15

شیمی (3)

90 درصد کتاب

20

زمین شناسی

90 درصد کتاب

15

آمار و مدل سازی

90 درصد کتاب

10

برنامه‌ی بودجه بندی آزمون‌ های چندمرحله ای دوره نظری در سال تحصیلی 92-91

سال سوم رشته علوم انسانی

تاریخ آزمون

نام درس

محتوای آزمون

تعداد پرسش

 

15/9/1391

ادبیات فارسی 3

زبان فارسی 3

تاریخ ادبیات 2

آرایه های ادبی

درس 1 تا انتهای درس 7

درس 1 تا انتهای درس 7

درس 1 تا انتهای درس 6

درس 1 تا انتهای درس 6

20

عربی (3)

درس 1 تا پایان درس 4

15

دین و زندگی (3)

درس 1 تا پایان درس 5

15

زبان انگلیسی (3)

درس 1 و واژگان درس 2

15

ریاضی (3)

فصل 1 تا ابتدای قاعده‌ی رسم نمودار تابع خطی

15

تاریخ ایران و جهان (2)

درس 1 تا انتهای درس 7

15

جامعه شناسی (2)

درس 1 تا انتهای درس 4

10

جغرافیا (2)

درس 1 تا انتهای درس 4

15

روان شناسی

فصل 1

15

منطق و فلسفه

منطق: درس 1 تا انتهای درس 4

فلسفه: بخش 1 تا ابتدای ‹‹شهید راه حکمت››

15

 

7/12/1391

ادبیات فارسی 3

زبان فارسی 3

تاریخ ادبیات 2

آرایه های ادبی

ادرس 1 تا انتهای درس 16

درس 1 تا انتهای درس 17

درس 1 تا انتهای درس 15

درس 1 تا انتهای درس 17

20

عربی (3)

درس 1 تا پایان درس 9

15

دین و زندگی (3)

درس 1 تا پایان درس 9

15

زبان انگلیسی (3)

درس 1 و 2 و 3 و واژگان درس 4

15

ریاضی (3)

فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای رسم نمودارهای تابع درجه دوم

15

تاریخ ایران و جهان (2)

درس 1 تا پایان درس 17

15

جامعه شناسی (2)

درس 1 تا پایان درس 8

10

جغرافیا (2)

درس 1 تا پایان درس 10

15

روان شناسی

فصل های 1 و 2 و 3 تا ابتدای سیستم زبان

15

منطق و فلسفه

منطق: درس 1 تا پایان درس 9

بخش اول و دوم تا پایان درس گوهرهای اصیل و جاودانه

15

10/02/1392

ادبیات فارسی 3

زبان فارسی 3

تاریخ ادبیات 2

آرایه های ادبی

90 درصد کتاب

20

عربی (3)

90 درصد کتاب

15

دین و زندگی (3)

90 درصد کتاب

15

زبان انگلیسی (3)

90 درصد کتاب

15

ریاضی (3)

90 درصد کتاب

15

تاریخ ایران و جهان (2)

90 درصد کتاب

15

جامعه شناسی (2)

90 درصد کتاب

10

جغرافیا (2)

90 درصد کتاب

15

روان شناسی

90 درصد کتاب

15

منطق و فلسفه

90 درصد کتاب

15

 تاريخ : شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱ | ٩:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)-معاونت فناوری | نظرات ()
  • پاپو مارکت | بک لینک