50نکته مطالعاتی موثردریادگیری

1-هرروز درس بخوانید

2-اولین قدم برای مطالعه خوب وموثرداشتن برنامه مطالعاتی است.

3-به هیچ وجه از اجرای برنامه درسی صرف نظرنکنید.

4-برنامه مطالعه راحتما سرساعت مشخص شده شروع کنید.

5-برنامه باید چنان تنظیم گرددکه دربرخورد باحوادث واتفاقات پیش بینی نشده نیزانعطاف پذیر وقابل اجرا باشد ازاین رو پیشنهاد می کنیم ساعت های آزاددربرنامه خودبگنجانید.


-برنامه رامتناسب باروحیه شخصی خوددرنظربگیرید(باتوجه به زمانی که آمادگی بیشتری برای مطالعه دارید.)

7-وقت مطالعه هردرس رانزدیک به ساعت همان درس درنظربگیرید.

8-دربین مطالعه دروس شبیه به هم درس دیگری رامطالعه کنید.

9-هرجلسه مطالعه را به چند قسمت تقسیم کنید ودربین آنهادقایقی استراحت کنید.

10-درموقع مطالعه به چیزی غیر از درس فکرنکنید.

11-اگر درحین مطالعه موضوعاتی فکر شما رامشغول میکنددردفتری یادداشت کنید تابعدا درموردآنهافکرکنید.

12-هنگامی که خسته وکسل هستید مطالعه نکنید.

13-هنگام مطالعه از میز مطالعه استفاده کنید.

14-نیم ساعت قبل از شروع مطالعه کمی نرمش شمارابرای بهتر فهمیدن دروس آماده می کند.

15-عکس واشیا موردعلاقه خودراازروی میز دور کنید تاموجب حواس پرتی نشود.

16-وسایل مربوط به مطالعه (مداد،پاک کن،خط کش،جزوه و...)راقبل ازشروع مطالعه آماده کنید.

17-اتاقی رابرای مطالعه انتخاب کنید که سروصدای کمتری به آن برسد.

18-زمانی رابرای مطالعه انتخاب کنید که دیگران کمتر مزاحمت برای شما ایجاد می کنند.

19-هوای اتاق هنگام مطالعه خیلی سرد ویا خیلی گرم نباشد.

20-درموقع مطالعه نوری که به چشم می خورد نباید کم وزیاد شود.

21-نوری که مستقیم از لامپ روی کتاب می تابدبسیار زیان آوراست.

22-برای مطالعه درحدامکانازروشنایی طبیعی روزیانور لامپ مهتابی استفاده کنید.

23-میزی راانتخاب کنید که بتوانید پشت آن راحت بنشینید(به اندازه کافی بزرگ وجادارباشد).

24-به هنگام مطالعه دفتری برای یادداشت کردن سوالات ،ابهامات ونکاتی که به ذهنتان می رسد داشته باشید.

25-برای مطالعه درست بهتر است زمان مطالعه رابه چند زمان 45-30دقیقه تقسیم کنید وپس از هر مطالعه15-5دقیقه استراحت کنید.

26-زمان مطالعه هردرس نبایدازحد معمول5/1تادر2ساعت تجاوز کند.

27-برای مطالعه باید به جای مبل راحتی وپشتی از میز وصندلی مطالعه استفاده کرد.

28-خودتان راعادت دهید که صبح ها زود بیدار شده وکمی مطالعه نمایید.

29-حتما جهت تداوم طولانی مدت مطالب خوانده شده درذهن مرور نمایید.

30-به هنگام مرور قسمت های مبهم درس را مطالعه نمایید.

31-مرور هردرس باید درفواصل یک روز هفت روز یک ماه وچهار ماه صورت گیرد.

32-شب امتحان موقع یادگیری نیست بلکه برای مرور کردن درس هااست.

33-وقتی نگران هستید مطالعه نکنید اول نگرانی خودرابرطرف کرده آنگاه مطالعه کنید.

34-سعی کنید همیشه درمکان ثابتی مطالعه کنید.

35-دراتاقی که استراحت می کنیدمطالعه کردن چندان کارمناسبی نیست.

36-هنگام مطالعه حتما یادداشت برداری کنید یالااقل زیر مطالب مهم خط بکشید.

37-بعد از مطالعه هردرس فکر کنید که مطالب خوانده شده بادرس هایی که خوانده اید چه ارتباطی دارد.

38-سعی کنید مطالبی راکه خوانده اید به زبان خودتان بیان کنید.

40-ذکر مثال وتوضیح درمطلب رااز خودتان ابداع کنید.

41-هردرس راقبل ازرفتن به کلاس حتما مطالعه کنید.

42- از تلفظ کردن کلمات هنگام مطالعه اجتناب کنید زیرا باعث کم شدن سرعت مطالعه شما می شود.

43- هنگام مطالعه سعی کنید مطلب درفاصله 35سانتیمتری چشمانتان قرارگیرد.

44-     پس از صرف غذای سنگین مطالعه نکنید (نیم ساعت به خودتان استراحت داده سپس شروع کنید).

45-هنگام مطالعه به کاردیگری مشغول نشوید وباکسی صحبت نکنید.

46-  سعی نکنید درس هایی راکه باید درطول یک نوبت یاد بگیرید درظرف یکی دوروز یاد بگیرید.

47-هنگام مطالعه روزانه چند درس، ابتدادروس مشکل را مطالعه کنید سپس دروس متوسط وآسان رامطالعه کنید.

48-مطالعه به صورت نشسته بهتر از مطالعه به صورت ایستاده وراه رفتن است.

49-همیشه دروس محاسباتی راابتدامطالعه کنیدبعددروس عمومی وحفظ کردنی را مطالعه نمایید.

50-سعی کنید هرروز درس همان روز راکه تدریس شده است مطالعه کنید.

مشاورین دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)تاريخ : دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠ | ۸:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)-معاونت فناوری | نظرات ()
  • پاپو مارکت | بک لینک