آخرین آمارثبت نام درنهضت ملی حفظ قرآن کریم

دانش آموزان عزیز:آیامی دانیدتاکنون تعداد120نفرازدانش آموزان و20نفر ازکارکنان آموزشگاه هیات امنائی نبی اکرم درنهضت ملی حفظ قرآن کریم ثبت نام نموده ومشغول حفظ حزب 119 و120 ازجزء30قرآن هستندشما نیز می توانیدبامراجعه به معاونت فناوری مدرسه دراین نهضت عظیم سهیم باشید

/ 0 نظر / 8 بازدید