شهریه

دانش آموزان واولیای گرامی:

آیامی دانیدآخرین مهلت تسویه حساب شهریه پایان دیماه می باشد؟

لطفا مبالغ شهریه ی خودرابه شماره حساب 4150036832001نزدبانک ملی مرکزی روبروی اداره برق واریز وفیش بانکی راتحویل معاونین آموزشی دهید.

/ 0 نظر / 9 بازدید