برنامه خردادماه لطفاجهت نمایش کامل کپی پیست نمائید

سال چهارم

سال سوم

سال دوم

سال اول

روزوتاریخ

ساعت 30/10صبح

ساعت30/10صبح

ساعت 30/10صبح

ساعت30/10صبح

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

علوم انسانی

نظری

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

 

 

 

هندسه1

هندسه1

اقتصاد

عربی1

27/2/1393

شنبه

 

 

 

 

 

تاریخ ادبیات2

دین وزندگی2

دین وزندگی2

دین وزندگی2

 

28/2/1392

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم زیست

29/2/1393

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

زبان فارسی2

زبان فارسی2

زبان فارسی2

 

30/2/1393

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

دین وزندگی1

31/2/1393

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

فیزیک2

فیزیک2

تاریخ ایران وجهان1

فیزیک1

3/3/1393

شنبه

 

 

 

 

 

 

آمارومدلسازی

 

آمار ومدلسازی

 

4/3/1393

یکشنبه

 

 

جغرافیا

 

 

 

 

زیست شناسی1

 

زبان فارسی1

5/3/1393

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/3/1393

سه شنبه

ریاضیات گسسته

ریاضی عمومی

ریاضی پایه

 

 

 

زبان انگلیسی2

زبان انگلیسی 2

زبان انگلیسی 2

ادبیات فارسی1

7/3/1393

چهارشنبه

هندسه تحلیلی

علوم زمین

فلسفه

 

 

 

ریاضی2

ریاضی2

عربی2

 

10/3/1393

شنبه

 

 

 

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

 

 

 

 

ریاضی1-کشوری

ساعت8صبح

11/3/1393

یکشنبه

 

 

علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

12/3/1393

دوشنبه

شیمی

شیمی

تاریخ

 

 

روانشناسی

ادبیات فارسی2کشوری ساعت8صبح

ادبیات فارسی2کشوری ساعت8صبح

ادبیات فارسی2کشوری ساعت8صبح

زبان انگلیسی1

13/3/1393

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

شیمی2

شیمی2

تاریخ ادبیات1

 

17/3/1393

شنبه

 

 

 

 

آمارومدلسازی

 

 

 

 

شیمی1

18/3/1393

یکشنبه

 

 

 

مبانی کامپیوتر

 

 

 

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

 

19/3/1393

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعات  اجتماعی

20/3/1393

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

عربی2

عربی2

جامعه شناسی1

 

21/3/1393

چهارشنبه

/ 0 نظر / 9 بازدید