طرح همیارمعلم

٠
معاونت آموزش متوسطھ
دفتر آموزش متوسطھ نظری
1391- سال تحصیلی 92
(نوآوری در مدیریت زمان برای کلاس درس)
١
شیوه نامه طرح همیار معلم (( نو آوری در مدیریت زمان برای کلاس درس))
ازآنجا که اغلب صاحبنظران تعلیم وتربیت تاکید بر فعال بودن
ومسئولیت پذیری دانش آموزان در فرایند یاددهی-یادگیری داشته وشیوه های
یادگیری گروهی وپژوهش محور را مورد توصیه قرار می دهند،موضوع یاری
رسانی دانش آموزانی که دارای ظرفیت های علمی قابل قبولی درکلاس درس
می باشند به امر یادهی-یادگیری وکمک آنان به سایر دانش آموزان هم گروه
یکی از زمینه های کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی در کلاسهای درس
می باشد که دفتر آموزش متوسطه نظری در نظر داردآنرا از طریق اجرای طرح
همیار معلم در مدارس متوسطه نظری کشور ساماندهی نماید.
*اهداف اجرای طرح همیار معلم
طرح ھمیار معلم با تاکید برحفظ وظایف ومسئولیت ھای دبیران گرامی در
کلاسھای درس وتوجھ بھ ھماھنگی آنان با دانش آموزان در انجام برخی امور
١٣ ) سندتحول بنیادین آموزش وپرورش کھ تاکید بھ / ٨ و ٢ / وبااستناد بھ راھکار( ٣
مشارکت دانش آموزان درفرایندتعلیم وتربیت دارد،بھ دنبال تحقق اھداف ذیل در
کلاس ھای درس می باشد.
الف - بهره گیری ازتوانمندی های علمی دانش آموزان ممتاز هردرس به منظور رفع تدریجی
اشکالات درسی از سایر دانش آموزان.
ب- نهادینه کردن فعالیتهای گروهی و ارتقاء کیفی تعامل اجتماعی دانش آموزان با یکدیگر.
ج- تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان در انجام فعالیت های روزمره وعلمی.
د : جلب مشارکت دانش آموزان ممتاز وساعی در امر تعلیم وتربیت.
ه : افزایش میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان از طریق فعال نمودن آنان درفرایند یاددھی-
یادگیری.
ز : افزایش میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان در انجام امور محوله.
٢
*شیوه اجرای طرح
ابتدا دبیران محترم مجری طرح،نسبت به شناسایی دانش آموزان
ممتاز،ساعی وعلاقمند هر کلاس درس اقدام نموده وبا در نظر گرفتن انگیزه
مناسب وهمچنین ظرفیت های علمی موجوددر دانش آموزان انتخابی،نسبت به
تشکیل گروه های 3الی 6 نفره از دانش آموزان همان کلاس وبا سرگروهی
دانش آموز انتخاب شده(همیارمعلم) که به شکل مناسب در مورد انجام وظایف
کمکی توجیه شده اند اقدام می نماید.با اطلاع رسانی دقیق به سایر دانش
آموزان کلاس،گروه های یادگیری در قالب فعالیت های آموزشی پیش بینی
شده توسط معلم بصورتی فعال در فرایند یاددهی -یادگیری شرکت می
نمایندوسرگروهها نیز با توجه به وظایف محول شده نسبت به کنترل جریان
آموزشی وارایه گزارشات لازم به معلم مربوطه اقدام می نمایند.سرگروه در
حقیقت یاری دهنده معلم در جریان یادگیری وپی گیری کننده جریان آموزش
سایر دانش آموزان هم گروه وارایه دهنده نتایج عملکرددانش آموزان درگروه
های یادگیری به معلم می باشد.
ازجمله وظایف کمکی که دانش آموزان منتخب یا سرگروه(همیارمعلم) زیرنظر
معلم به آن می پردازند برخی از موارد ذیل می باشد:
1) تقویت بنیه علمی دانش آموزان ضعیف.
2) بازدید تکالیف درسی.
3) پرسش کلاسی.
4) کمک در انجام فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی.
5) در صورت عدم حضور معلم، کار پرسش و در صورت توانایی ،کارکمک تدریس را برای
دانش آموزان ضعیف انجام دهد.
٣
6) این شخص فعالیت های دانش آموزان ضعیف و تکالیف را به آنها یاد آوری می کن د.
7) در صورت غیبت دانش آموزان مطالب درسی را برای آنان توضیح داده یا وضعیت درس را به
آنها اطلاع می دهد.
8) همیار معلم می تواند برای دانش آموزانی که در درس پیشرفت نموده و تلاش قابل ملاحظه
ای داشته اند در خواست تشویق و جایزه نماید.
-به منظور جذاب شدن این طرح کارتی به عنوان همیار معلم بر روی سینه ی دانش آموزان
نصب می شود ،این روش در صرفه جویی وقت کلاس تاثیر زیادی دارد و موجب مسئولیت
پذیری دانش آموزان در برابر وظایف محوله می شود.حتی می توان با دادن مسئولیت های
جزئی به دانش آموزان ساعی و تلاشگر زمینه ی رشد سریعتر آنان را نیز فراهم نمود.
- درهرواحدآموزشی با مسئولیت مدیرمحترم نسبت به انتخاب 4 تا 5 درس ازبین دروس هدف با
توجه به جدول شماره 1 و شرایط موجوددر هرواحدآموزشی وتوانمندی معلمان ودانش آموزان
همیاردر پایه های مختلف وبا هماهنگی دبیران واحد آموزشی وشورای دبیران نسبت به اجرای
طرح همیار معلم درواحد آموزشی اقدام می گرددودبیران مربوطه نیزازطریق مدیر واحد آموزشی
نسبت به اجرای طرح توجیه خواهند شد.
جدول شماره 1
پایه ورشته دروس هدف
اول(عمومی) ریاصی 1-فیزیک( 1)وآزمایشگاه-شیمی( 1)وآزمایشگاه-علوم زیستی
وبهداشت-زبان خارجه 1-عربی 1
دوم ریاضی
فیزیک
- فیزیک( 2)وآزمایشگاه-شیمی( 2)وآزمایشگاه-ریاضی 2-هندس ه 1
زبان خارجه 2-عربی 2
دوم تجربی زیست شناسی ( 1)وآزمایشگاه- فیزیک( 2)وآزمایشگاه-
شیمی( 2)وآزمایشگاه-ریاضی 2-هندسه 1-زبان خارجه 2-عربی 2
دوم انسانی زبان خارجه 2-عربی 2-تاریخ ایران وجهان 1-جغرافیای 1 واستان
سوم ریاضی
فیزیک
همه دروس نهایی
سوم تجربی همه دروس نهایی
سوم انسانی همه دروس نهایی
۴
*روش انتخاب همیاران معلم
-1 طرح توسط مدیر آموزشگاه برای دانش آموزان معرفی شده، سپس از داوطلبین ثبت نام به
عمل می آید ( همیاران از بین دانش آموزان تمامی پایه انتخاب می شوند .)
-2 تکمیل فرم ثبت نام
-3 بررسی شرایط داوطلبان توسط مدیر آموزشگاه و دبیران مربوطه
-4 شرکت همیاران در کارگاه آموزشی
-5 معرفی دانش آموزان همیار هر کلاس به دبیران و سایر دانش آموزان
*ویژگی ها و شرایط لازم برای انتخاب همیاران معلم
-1 توانمندی علمی وعلاقه دانش آموزان برای مشارکت در طرح.
-2 عملکرد با موفقیت تحصیلی درجه بالا و علاقمند به انجام امور فعالیت های یاری
رسانی به همسالان خود.
-3 مقبولیت نسبی در بین دانش آموزان و رضایت والدین مبنی بر موافقت فعالیت دانش
آموزان همیار در برنامه.
-4 داشتن توان مدیریتی مناسب.
-5 نداشتن مورد بی انضباطی.
*آموزش همیاران
مشارکت دانش آموزان در این برنامه باابرازعلاقه ایشان، اطلاع والدین و اخذ رضایت
نامه از آنان می باشد. به منظور آماده سازی همیاران برای ایفای نقش خود محتوای آموزشی با
تمرکز بر موضوعات زیر توسط مشاور محترم آموزشگاه در قالب دوره آموزشی تدارک دیده
شود.
-1 آشنایی با فلسفه واهداف برنامه همیار معلم 1 ساعت
-2 آشنایی با نقش و وظایف همیار معلم 1 ساعت
-3 آموزش مهارت حل مسئله و تصمیم گیری 1 ساعت
۵
*ارزیابی از برنامه :
-1 ارزیابی فرآیندی و اجرایی
-2 ارزیابی محتوایی و کیفی
این ارزیابی ها از طریق ابزار ها و پرسشنامه هایی که توسط گروه متوسطه نظری تهیه
می شود انجام خواهد شد علاوه بر آنان کار شناسی آموزش متوسطه منطقه نیز می تواند از
نتایج اجرای کمی و کیفی برنامه از دانش آموزان ، مدیر و کارکنان مدرسه نظر سنجی نموده و
پژوهش های جامعی در این زمینه انجام دهد.
همچنین در پایان سال تحصیلی بر اساس ارزیابی به عمل آمده از نحوه عملکرد مدیران ،
دبیران ، دانش آموزان همیارمعلم و کارشناسان مناطق، ازسوی اداره کل به نحو شایسته از
زحمات آنان قدر دانی به عمل خواهد آمد.
درضمن فرمی جهت داوری این طرح ضمیمه این شیوه نامه می باشدکه همکاران محترم
درگروه متوسطه نظری استان ها می توانند جهت داوری از این فرم استفاده نمایند.
(91- جدول شماره 2( زمانبندی اجرای طرح همیار معلم در سال تحصیلی 92
ردیف فعالیت/برنامه زمان اجرا
1 ابلاغ دستور العمل به مناطق از سوی ادارات کل هفته سوم مهر ماه
2 ارسال دستور العمل به مدارس از سوی مناطق ونواحی هفته چهارم مهر
ماه
3 برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی برای مدیران درمناطق وادارات کل هفته اول آبان ماه
4 شروع اجرای طرح در مدارس
تشکیل جلسه شورای آموزشی مدرسه و برنامه ریزی – معرفی برنامه به دانش آموزان/ والدین/و کارکنان مدرسه /
انتخاب دانش آموزان / برگزاری دوره آموزشی
تا پایان آبان ماه
5 نظارت مناطق بر روند اجرای کمی و کیفی برنامه در مدارس در طول اجرای
برنامه
1392/3/ 6 تکمیل ارزشیابی کمی و کیفی و ارسال گزارش به اداره کل 20
1392/3/ 7 شناسایی مدیران و دانش آموزان موفق در اجرای طرح و معرفی به اداره کل 20
8 ارزیابی عملکرد کمیته ها ی شهرستان /نواحی/مناطق توسط کمیته اداره کل و اقدام جهت تقدیر و تشکر از کمیته های
فعال
1392/4/15
۶
فرم ملاک ها و معیارهای داوری فرآیند اجرای طرح همیار معلم مناطق توسط استان
نام منطقه: نام آموزشگاه:
ردیف ملاک و معیار داوری حداکثرامتیاز امتیازکسب
شده
0/5 1 ارائه اولین گزارش انجام طرح همیار معلم مناطق در آذرماه 1391
2 تدوین دستورالعمل اجرائی طرح همیار معلم در مناطق و ارسال آن به مدارس 1
0/ 3 چگونگی توجیه انجام طرح همیارمعلم برای مدیران مدارس توسط مناطق 5
0/ 4 چگونگی توجیه انجام طرح همیارمعلم برای دبیران مدارس توسط مدیرمدرسه 5
5 چگونگی انتخاب همیارمعلم(شرح فرآیندانتخاب به همراه فرم های مربوطه) 1
6 طراحی ملزومات اجرای طرح همیار معلم مانند : کارت همیارمعلم و ... 1
7 چگونگی توجیه انجام طرح همیارمعلم برای همیاران معلم مدارس توسط مدیرمدرسه 1
8 نحوه تشکیل گروه های 3 الی 6 نفره دانش آموزی برای فعالیت زیر نظر همیار معلم 1
9 چگونگی فعالیت همیار معلم با ارائه نمونه های تصویری و مستندات مربوطه 1
1/ 10 نحوه ارائه گزارش ماهانه همیار معلم به دبیر مربوطه و مدیر مدرسه 5
1/ 11 نحوه نظارت دبیر مربوطه بر چگونگی عملکرد همیار معلم در طول اجرای طرح همیار معلم 5
1/ 12 چگونگی ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای طرح همیار معلم در مدارس توسط مدیر مدرسه 5
13 چگونگی رشددانش آموزان تحت پوشش طرح همیار معلم ازنظررفتاری وپرورشی همزمان بارشد
علمی آنهاباارائه مستندات 1
1/ 14 چگونگی تشویق دانش آموزان ضعیف ارتقاء یافته در فرآیند همیار معلم 5
15 ارائه گزارش جامع و نهائی ( مکتوب و مصور به همراه لوح فشرده ) مدرسه مجری طرح همیار
معلم 1
16 ارائه گزارشات بازدید مناطق از مدارس مجری طرح به همراه فرم های تکمیل شده و
صورتجلسات مربوطه به استان 1/5
جمع امتیازات 17
/ 0 نظر / 1450 بازدید