کسرمزایای نیروهای دارای کسر ساعات(قابل توجه همکاران ذینفع)

با توجه به تبصره 3ماده 65فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ؛محاسبه امتیاز حق شغل برای کارکنانی که ساعات موظف آنان تکمیل نمی شود (داشتن حداقل4ساعت کسری یا بیشتر)باضریب1(بجای1/1)محاسبه شده وامتیاز مهارت در حق شغل به تناسب ساعات موظف در نظر گرفته می شود.در صورتی که بیش از نیمی از ساعات بصورت کسری ساعات موظف باشد فوق العاده سختی کار مستخدم حذف خواهد شد.

/ 0 نظر / 11 بازدید