چاپ کتاب

چاپ اولین کتاب دانش آموزصباح سلطانی باعنوان خوابهای زلزله زده رابه کلیه ی دانش آموزان وکارگنان دبیرستان  نبی اکرم تبریک می گوئیم شایان ذکراست ایشان هم اکنون دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نورقروه میباشندنامبرده در4سال حضورموثروموفق خوددردبیرستان نبی اکرم افتخارات زیادی رابرای این آموزشگاه کسب نمودکه لازم است همیشه قدردان زخمات وتوانمندیشان باشیم

1-کسب رتبه اول کلاسی ازنظردرسی درطول 4سال

2-کسب رتبه اول شهرستانی واول استانی وچهارم کشوری جشنواره خوارزمی دربخش ادبی

3-کسب رتبه های اولی به صورت متوالی دربخش مسابقات پرسش مهر شهرستانی واستانی درطول چهارسال و......

موفقیت وبهروزیشان آرزوی ماست-مستوفی مدیردبیرستان نبی اکرم

/ 1 نظر / 8 بازدید
صباح

سپاس برای همه چیز