دومین جلسه شورای دبیران

به استحضارمی رسانددومین جلسه شورای دبیران درمورح1393/08/19روزدوشنبه درمحل اتاق دبیران آموزشگاه راس ساعت 16لغایت18 عصربرگزارمی گرددازتمامی کارکنان عزیزودبیران گرانقدر آموزشگاه دعوت به عمل می آیدباحضورسبزخودماراازراهنمائی های ارزنده شان بهره مندسازند

دستورجلسه:

بررسی عملکردآموزشگاه درزمینه ی ارزشیابی تشخیصی،مستمر وکارنامه میان ترم

بررسی عملکردآموزشگاه درزمینه ی طرح همیارمعلم

تشریح طرح تعالی مدیریت مدرسه

بیان دیدگاههای همکاران وتبادل تحربه

باتشکر-هیات امنای دبیرستان نبی اکرم

/ 0 نظر / 25 بازدید