آشنائی باشیوه های انتخاب رشته درسال اول

شاخه نظری

هدف از این شاخه اعتلای فرهنگ ودانش عمومی وپرورش صفات اخلاقی،شناخت بهتر استعداد وعلاقه دانش آموزان جهت هدایت آنان به مسیر های تحصیلی مناسب ،احراز آمادگی نسبی جهت ادامه تحصیل درآموزش عالی است این شاخه از4رشته (ریاضی ،تجربی وانسانی)تشکیل می شود.

شاخه فنی حرفه ای

هدف از این شاخه اعتلای فرهنگ ودانش عمومی وپرورش صفات اخلاقی،شناخت بهتر استعداد وعلاقه دانش آموزان جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید واحراز آمادگی نسبی جهت ادامه تحصیل دررشته های علمی کاربردی می باشد.

شاخه کاردانش

هدف از این شاخه اعتلای فرهنگ ودانش عمومی وپرورش صفات اخلاقی،شناخت

بهتر استعداد وعلاقه دانش آموزان جهت تربیت نیروی انسانی درسطوح نیمه ماهر ،ماهرواستاد کار وسرپرستی برای بخش های صنعت ،کشاورزی وخدمات واحراز آمادگی نسبی جهت ادامه تحصیل دررشته های خاص علمی –کاربردی.

 

شرایط ورود به هر یک از رشته ها

رشته ریاضی فیزیک

1-مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یاشهریورهریک ازدرس های ریاضی وعلوم تجربی درسه پایه دوره راهنمایی،بدون ضریب کمتراز 30نباشد

2-نمره درس ریاضی سال اول دوره متوسطه حداقل 12باشدودرس فیزیک (1)راباموفقیت(کسب حداقل نمره10)گذرانده باشد.

3-مجموع نمرات درس های مرتبط بارشته دردوره راهنمایی وپایه اول دوره متوسطه باید حداقل 96باشد.

رشته علوم تجربی

1-مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یاشهریورهریک ازدرس های ریاضی وعلوم تجربی درسه پایه دوره راهنمایی،بدون ضریب کمتراز 30نباشد

2-دردوره متوسطه درس های ریاضی (1) وشیمی (1)وعلوم زیستی( درس های سال اول)راباموفقیت گذرانده باشدوحداقل دریکی ازسه درس مذکور نمره 12کسب کرده باشد.

3- مجموع نمرات درس های مرتبط بارشته دردوره راهنمایی وپایه اول دوره متوسطه باید حداقل 108باشد.

رشته علوم انسانی

1-مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یاشهریورهریک ازدرس های ادبیات فارسی(معدل درس های فارسی، دستور،املاوانشا)وعربی درسه پایه دوره راهنمایی،بدون ضریب کمتراز 30نباشد.

2-دردوره متوسطه درس های ادبیات فارسی(1)زبان فارسی(1)عربی(1)ومطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه حداقل نمره 10کسب کرده باشد ومعدل نمره درس های ادبیات فارسی(1)وزبان فارسی(1) سال اول متوسطه حداقل12باشد.

3- مجموع نمرات درس های مرتبط بارشته دردوره راهنمایی وپایه اول دوره متوسطه باید حداقل 108باشد.

شاخه فنی وحرفه ای

1--مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یاشهریورهریک ازدرس های ریاضی وعلوم تجربی وحرفه وفن درسه پایه دوره راهنمایی،بدون ضریب کمتراز 30نباشد.

2-نمره درس ریاضی سال اول دوره متوسطه حداقل 10باشد.

3-مجموع نمرات درس های مرتبط بارشته دردوره راهنمایی وپایه اول دوره متوسطه باید حداقل 120باشد.

شاخه کاردانش

1-مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یاشهریورهریک ازدرس های حرفه وفن وهنر دردوره راهنمایی بدون ضریب حداقل30باشد.

2-مجموع نمرات درس های مرتبط بارشته دردوره راهنمایی وپایه اول دوره متوسطه باید حداقل 60باشد.

 

 

تهیه وتنظیم:

ایرج محمدی واسدالله محمدی

مشاورین دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

 

 

/ 3 نظر / 47 بازدید
عارف

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

عارف

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

[شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][ابله]