مسابقات سرودوتئاتر

دانش آموزان عزیز:

باتوجه به عقدقراردادبامربیان تخصصی تئاتروسرودوضرورت تشکیل گروههای سرودوتئاتردرمدرسه به منظورانجام تمرینات لازم است دراسرع وقت دانش آموزان علاقه مندبه معاونین محترم پرورشی آموزشگاه آقایان اسدی وآئینی مراجعه وآماده انجام تست سرودوتئاترتوسط مرییان تخصصی شوند

/ 0 نظر / 9 بازدید