تجهیزکتابخانه ی دبیرستان نبی اکرم(ص)

بنیادعلمی وفرهنگی قلم چی در عملی خداپسندانه با اهداءتجهیزات ذیل به این آموزشگاه نسبت به تجهیز کتابخانه دبیرستان اقدام نموده که توسط هیأت امناء این آموزشگاه از دست اندرکاران آن بنیاد محترم تقدیر وتشکربه عمل می آید.

1-میز مطالعه دوطرفه 5دستگاه

2-صندلی مطالعه 10دستگاه

3-کمد چوبی کتابخانه 7دستگاه

8-میزکامپیوتر1دستگاه

 

 

نوشته شده :توسطمعاونت فناوری دبیرستان نبی اکرم(ص)«امیری»

/ 0 نظر / 11 بازدید