عرض تبریک معلمان نمونه

انتخاب شایسته وبه جای همکاران عزیزمان آقایان هیبت اله گنجی وسیدتوفیق حسینی رابه عنوان معلم نمونه تبریک عرض می نمائیم .کسب 50%سهمیه معلمان نمونه شهرستان قروه درمقطع متوسطه توسط این عزیزان برگ زرینی برتوانمندی وشایستگی دبیران مدرسه هیات امنائی نبی اکرم(ص)است.

کارکنان دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

/ 0 نظر / 9 بازدید