اهداءجوایز ویژه به دانش آموزان ارائه دهنده ایده های خلاق برای اداره مدرسه

قابل توجه دانش آموزان عزیز :

درراستای تحقق برنامه های آموزشی ؛پرورشی ؛مالی وفناوری آموزشگاه ؛دانش آموزان عزیز می توانند ضمن مراجعه به وبلاگ آموزشگاه در بخش ارائه نظرات هرگونه طرح وایده ی جدیدی که بتواند با عث پیشرفت برنامه های آموزشی ؛پرورشی؛مالی وفناوری و.....گرددپس از بررسی توسط کمیته مربوطه به 5نفر ازکسانی که بهترین طرح را ارائه داده باشند ازطرف آموزشگاه لوح تقدیروجوایز ویژه اهداء می گردد.

مدیریت دبیرستان نبی اکرم(ص)

/ 0 نظر / 51 بازدید