توصیف دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

مدیریت این واحدآموزشی راآقای مولودسیفی بامدرک کارشناسی ادبیات فارسی اززمان تاسیس تاسال تحصیلی79/78به مدت5سال وآقای فریدون خالدیان بامدرک کارشناسی شیمی تاسال تحصیلی87/86به مدت9سال وآقای محمداحمدی یکتا بامدرک کارشناسی ارشدمدیریت تاسال تحصیلی88/87به مدت دوسال وهم اکنون آقای احمدمستوفی بامدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرائیMBA) )به عهده داشته اند. این واحدآموزشی هم اکنون دارای 337دانش آموزمی باشدکه در16کلاس درسی( 10کلاس دبیرستان و6کلاس پیش دانشگاهی) به تحصیل اشتغال دارند.شایان ذکراست ازسال تحصیلی90/89شیوه اداره این واحدآموزشی ازدولتی به هیات امنائی تغییریافت وهمین امرزمینه رابرای اعضای هیات امناوخصوصا" مدیرآموزشگاه فراهم نمودتا با به کارگیری دبیران توانمندومشتاق به تدریس بامدارک تحصیلی کارشناسی ارشدوهمچنین خریدامکانات سخت افزاری ونرم افزاری وکامپیوترنسبت به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی اقدام نمایدکه همین امرباعث گردیدتا5کلاس موضوعی درآزمایشگاه فیزیک،شیمی،زیست،سایت رایانه وکتابخانه ایجادگردد وسایت کامپیوتراین واحدآموزشی بادراختیارداشتن8دستگاه کامپیوترجدیدواتصال به اینترنت واینترانت یکی ازپیشرفته ترین سایتهای سطح استان می باشدبه منظورامکان استفاده دبیران ازآزمایشگاه مجازی10کلاس درس مجهز به ویدئوپروژکتورولپ تاپ گردیده وبااشتراک اینترنت پرسرعت وحجم دانلودبالا ونصب مودم وایرلس کل2500مترفضای آموزشی تحت پوشش اینترنت پرسرعت بوده و امکان دسترسی آسان وسریع دبیران ودانش آموزان به اینترنت فراهم گردیده است درادامه روندهوشمندسازی این واحدآموزشی درسال تحصیلی گذشته بانصب13دستگاه دوربین مداربسته کل فضای محوطه وسالنها ازطریق دوربین کنترل می گردد.این واحدآموزشی باشعاردبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)مدرسه قرآن وارائه دهنده خدمات نوین آموزشی وباراه اندازی وبلاگ مدرسه درفکرآن است تابااستفاده ازپتانسیل بسیاربالای اولیا ی فهیم،دانش آموزان مستعد ودبیران توانمندتحولی درنظام آموزشی شهرستان ایجادوبه رقابت بامدارس برجسته سطح استان بپردازدکه نمودعینی آن درسال تحصیلی گذشته راهیابی سه طرح جشنواره جوان خوارزمی دانش آموزان این واحدآموزشی به مرحله کشوری کسب 56رتبه برترشهرستانی و12رتبه برتراستانی درمسابقات پرسش مهر،کسب دورتبه دورقمی وپنج رتبه سه رقمی درکنکوسراسری وپذیرش بالغ برده نفرازدانش آموزان دردانشگاه فرهنگیان وفعال سازی آزمایشگاه زیست شناسی جهت کار برروی موجودزنده(موشهای RAT صحرائی)برای اولین باردرسطح استان نمودکه ماحصل تحقیقات به عمل آمده درکنفرانس بین المللی مهندسی شیمی وپزشکی درپنانگ مالزی پذیرش ودانش آموزان ودبیرمربوطه درشهریورماه گذشته درمالزی به ارائه مقاله پرداختند. مامی خواهیم به اولیا بگوئیم که:فرزندان شماباما راهی روشن به سوی آینده خواهندداشت .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید